11/11/30

Wśród, jakże potrzebnych jesienią, barometrów pojawiło się nowe narzędzie – Eurobarometr, mierzące różne ważne zjawiska, tym razem społeczne, a nie pogodowe. Jego pomiary wskazują, że  83% Europejczyków ceni wartość znajomości języków obcych, ale aż 44% populacji europejskiej nie potrafi komunikować się w żadnym z nich.  Zjawisko to jest trochę smutne, trochę zatrważające, ale jednocześnie dające duże pole do popisu tym, którzy chcieliby to zmienić, bowiem w dobie globalizacji i rosnącej migracji ludzi, wielojęzyczność jest kluczowym elementem międzykulturowego porozumienia się i spójności społeczeństw, możliwością funkcjonowania na rynku pracy oraz konkurencyjności w Europie.

Powstają projekty, których celem jest zwrócenie uwagi przedstawicieli rządów, biznesu i społeczeństw w Europie na sytuację w dziedzinie nauczania języków, na znaczenie komunikacji językowej w budowaniu stabilnie rozwijających się społeczeństw obywatelskich, a także na konieczność publicznej debaty na ten temat i motywowanie obywateli UE do nauki języków. Wyniki badań pokazują, na ile poszczególne kraje przygotowane są językowo na przyjmowanie gości z zagranicy − na przykład Polska w kontekście nadchodzącego EURO 2012. Nie dziwi chyba konkluzja iż indeks mierzący jakość edukacji językowej w Polsce jest niezadowalający, szczególnie w sektorach takich jak biznes, media, edukacja zawodowa, edukacja wyższa, edukacja przedszkolna i szkolna, sfera publiczna i usługi.

Co zatem robić, aby zmienić ten stan rzeczy w makro i mikro skali? Pośród różnorodnych, mniej lub bardziej pompatycznych projektów pojawił się świetny pomysł akcji TU MÓWIMY PO … polegającej na audytowaniu personelu i przyznawaniu poszczególnym punktom usługowym nalepek potwierdzających znajomość języków obcych wśród pracowników.  Do akcji mogą przystąpić sklepy, kawiarnie, restauracje, hotele, puby, kioski, kasy , punkty obsługi klienta itp. Warunkiem otrzymania etykietki będzie zaliczenie przez pracowników testu językowego z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego lub hiszpańskiego przynajmniej na poziomie A2 (niżej średnio zaawansowanym)

To ważny krok w kierunku lepszego przygotowania do przyjęcia zagranicznych gości, do zwiększenia konkurencyjności, to prosty komunikat mający realne przełożenie na efekt biznesowy a jednocześnie kreujący dobry wizerunek Polaków jako obywateli Europy.

(532)